มอบทุนการศึกษาโครงการรวมน้ำใจช่วบเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่3

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยนางวไลพร  โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ "รวมน้ำใจช่วยเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3" ในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้การจัดโครงการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

FacebookTwitter
Follow @twitterapi