โครงการคอนเสิร์ตการกุศล "สานสายใย ผู้สูงวัย จากใจ GPO" ปี 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ด้วยความตระหนักถึงความสุขทางจิตใจของผู้สูงอายุ องค์การเภสัชกรรมในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้นำเอาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป้นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ มีนโยบายในการร่วมดูแลและแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม จึงรว่มมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล "สานสายใย ผู้สูงวัย จากใจ GPO" ปี 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมฟังเพลงย้อนอดีตที่คุ้นเคย อย่างมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ให้ลูกหลานได้มีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัว 

            การจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ จัดขั้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 1 เวลา 10.30 - 13.00 น. รอบ 2 เวลา 14.00 - 16.30 น. โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิเช่น ชัยชนะ บุญนะโชติ, พิกุล บุญนะโชติ, น้ำตาล น้ำเพชร, วีระ บำรุงศรี, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ชรัมภ์ เทพชัย, ศรวรรณี โพธิเทศ, ชินกร ไกรลาศ, เพชร พนมรุ้ง, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, วินัย พันธุรักษ์, ชาลีอินทรวิจิตร, สุเทพ วงศ์กำแหง     การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีผู้ชมคอนเสิร์ตกว่า 4,000 คน 

                                                                                                            

FacebookTwitter
Follow @twitterapi