โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-ก.ย.54)

   

          เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระขนมพรรษาครบ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 องค์การเภสัชกรรมจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา โดยดำเนินการตามนโยบายของ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม)  และมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

          เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาภาวะผิดปกติทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ทั้งเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการทางการแพทย์ ที่จำเป็นและร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

          ในปีงบประมาณ 2554 นี้ โครงการฯได้ให้บริการ 13 พื้นที่ ได้แก่ 

1. เรือนจำกลางบางขวาง 43 ราย

2. จังหวัดกาญจนบุรี 3,407 ราย

3. จังหวัดชลบุรี 242 ราย

4. จังหวัดกระบี่ 3,699 ราย

5. จังหวัดตราด 2,884 ราย

6. ตลาดพรธิสาร จังหวัดปทุมธานี 287 ราย

7. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4,724 ราย

8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,014 ราย

9. จังหวัดสมุทรปราการ 3,601 ราย

10. องค์การเภสัชกรรม (เฉพาะพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน) 250 ราย

11. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2  1,038 ราย

12. จังหวัดตรัง 4,767 ราย

13. จังหวัดสมุทรสงคราม 2,200 ราย

        รวมทั้งหมด 31,156 ราย พบมีผู้ที่ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา 3,675 ราย โดยผู้ป่วยจำนวนนี้ได้ประสานให้ทางจังหวัดนั้นนำตัวเข้ารักษาเรียบร้อยแล้ว

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi