มอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554

            วันที่ 16 มิถุนายน 2554   นางพิศมร  กลิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนางวีระภาพรรณ  รักติประกร ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็น 180,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท ตาม "โครงการสานฝันปันน้ำใจ สู่สังคม ปี 2"

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi