มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การเภสัชกรรมนำโดย นายพิพัฒน์  นิยมการ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ และนางวีระภาพรรณ  รักติประกร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นจำนวน 100,000 บาท ให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อุทิศตนช่วยเหลือชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi