โครงการรวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไม้จากดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2554

          ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554  องค์การเภสัชกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างส่วนงานกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน กองประชาสัมพันธ์ และนายสัตวแพทย์เผชิญ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการกองสัตว์ทดลอง ฝ่ายชีววัตถุ ได้จัดตั้ง "โครงการรวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไม้จากดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ลูกจ้าง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและชุมชนรอบข้างองค์กร โดยจัดให้มีปลูกต้นยางนา จำนวน 2,554 ต้น ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทุกระดับ และประชาชน เข้าร่วมการปลูกยางนากว่า 1,500 คน 

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก คุณ Lerpong J

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi