ช่องทางและวิธีการชำระเงินให้กับองค์การ

 1.ชำระด้วย ใบ Special Pay-in Slip ที่แนบให้ลูกค้าพร้อมใบแจ้งหนี้(ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบ เพราะธนาคารทั้ง 2 แห่งจะส่งข้อมูลให้องค์การฯ)

   ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 2 แห่งคือ ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หากชำระด้วยเช็คจะมีข้อแม้คือ

  • ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร จะเป็นเช็คทุกธนาคารที่ออกโดยสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นเช็คเฉพาะของธ.กสิกรไทยหรือธ.กรุงไทยซึ่ง เป็นสาขาเดียวกับธนาคารที่รับชำระเงินเท่านั้น

   เครื่องATM ชำระพร้อมกับใบนำฝากพิเศษ Special Pay-in Slip จะต้องใช้บัตรATM ของธ.กสิกรไทยที่ตู้ATMของกสิกรไทย  และใช้บัตร ATM ของธ.กรุงไทย ที่ตู้ ATMของกรุงไทย

2. กรณีไม่มีสาขาของธนาคารทั้ง 2 แห่ง จะชำระที่ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจะต้องใช้วิธีโอนเงินที่ธนาคาร โดยเข้าบัญชีออมทรัพย์ องค์การเภสัชกรรม ธ.กรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีเลขที่ 127-0-55824-8 และจะต้องให้ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบทุกครั้งที่ทำการโอนเงินแล้ว

3.  ชำระด้วยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน เข้าบัญชีในนามองค์การเภสัชกรรม เท่านั้น