โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

กิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

องค์การเภสัชกรรมมอบเหง้าพันธุ์…

16-01-2562 Hits:96 กิจกรรม ขนิษฐา

           องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบเหง้าพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปลูกตามมาตรฐาน Organic farming หรือ GAP (Good Agricultural Practice) 5 กลุ่ม หวังอีก 9 เดือน  ได้วัตถุดิบขมิ้นชันที่มีปริมาณสารสำคัญเคอร์คูมินอยด์ ไม่น้อยกว่า 9% ตามข้อกำหนดต่อไป กว่า 45 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 5.4 ล้านบาท           ...

Read more

โครงการส่งเสริมการปลูกและการจั…

20-09-2561 Hits:187 กิจกรรม ขนิษฐา

โครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายกับเกษตรกรแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ณ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการปลูกและแปรรูปวัตถุดิบขมิ้นชันที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการเฝ้าติดตามพื้นที่การปลูกและให้ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตลอดระยะเวลาของสัญญา

Read more

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจั…

07-08-2561 Hits:250 กิจกรรม ขนิษฐา

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5 (สระบุรี) จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)

              วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5 (สระบุรี) จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)” โดยนำนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสารักษ์ต้นไม้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ...

Read more

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนโรงเรี…

31-05-2561 Hits:342 กิจกรรม ขนิษฐา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนโรงเรียนในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้น   องค์การเภสัชกรรมสนองพระราชดำริในการเข้าร่วมดูงานดังกล่าว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และสนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมในการเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้ง 4  พื้นที่ ประกอบด้วย      ...

Read more

โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยื…

15-08-2560 Hits:893 กิจกรรม ขนิษฐา

โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 24 มิถุนายน 2560

 องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกิจกรรมและตั้งเจตนาในการทำ ความดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ เขามัน องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่้งคอย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 550 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส…

20-09-2559 Hits:1563 กิจกรรม ขนิษฐา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ" ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โดยรอบพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 แห่งคือ 1. องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.   2. องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   3...

Read more

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานประ…

11-04-2559 Hits:1839 กิจกรรม ขนิษฐา

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2559

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ซึ่งได้นำเสนองานวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเมตรี ส่วนด้านนิทรรศการองค์การเภสัชกรรมจะนำเสนอ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.    ความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่...

Read more

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมดู…

25-02-2559 Hits:1956 กิจกรรม ขนิษฐา

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมดูงานเพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จังหวัดชลบุรี ให้เป็น Science Park

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่ดินขององค์การเภสัชกรรม ให้เป็นสวนวิทยาศาสตร์ Science Park  และมีการร่วมดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์  (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง   สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)   โรงเรียนกำเนิดวิทย์  (KVIS)   พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

Read more

ต่อยอดความรู้จากโครงการเรียนรู…

25-02-2559 Hits:1781 กิจกรรม ขนิษฐา

ต่อยอดความรู้จากโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา ปีที่ 2

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา ปีที่ 2 สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อปีงบประมาณ 2556 ทำให้นักเรียนและครูมีความรู้ในการปลูกพืชแบบไร้สารพิษ  ปัจจุบันโรงเรียนได้นำโครงการดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นการปลูกดาวเรือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และมีการขยายผลไปสู่ชุมชนให้ชุมชนปลูกดาวเรืองและโรงเรียนรับซื้อเป็นศูนย์กลางการจำหน่าย ทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

Read more

หารือแนวทางการบริหารจัดการสวนส…

15-01-2559 Hits:3067 กิจกรรม ขนิษฐา

หารือแนวทางการบริหารจัดการสวนสมุนไพร และศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการสวนสมุนไพร ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ของคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินองค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม (อพ.สธ.-อภ) และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท...

Read more

โครงการ GPO ร่วมใจ อนุรักษ์สมุ…

17-02-2558 Hits:3630 กิจกรรม Super User

โครงการ GPO ร่วมใจ อนุรักษ์สมุนไพรไทย ให้ยั่งยืน วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 องค์การเภสัชกรรม ร่วมใจปลูกต้นสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 ต้น รองรับการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานองค์การเภสัชกรรม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงเพื่อเป็นแหล่ง วัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ ขององค์การเภสัชกรรม , ส่งเสริมการผลิตยาจากสมุนไพรไทยแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ , ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าในการหาเถาวัลย์เปรียง...

Read more

โครงการรวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไ…

17-02-2558 Hits:3406 กิจกรรม Super User

โครงการรวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไม้จากดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2554

                   ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554  องค์การเภสัชกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างส่วนงานกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน กองประชาสัมพันธ์ และนายสัตวแพทย์เผชิญ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการกองสัตว์ทดลอง ฝ่ายชีววัตถุ ได้จัดตั้ง "โครงการรวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไม้จากดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา...

Read more