ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 จำนวน 18 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (02188) สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คน เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ นั้น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (เภสัชใช้ทุน)

เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 จำนวน 18 อัตรา เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น