ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวนรวม 13 คน (02583 – 02595) ซึ่งได้ทำการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น