ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 จำนวน 5 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก นั้น