ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 และเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 และเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 อัตรา เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติ นั้น