ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวนรวม 25 คน (02571 – 02595) ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น