ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จำนวน 32 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามที่องค์การเภสัชกรรม ได้อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 จำนวน 6 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น