รับสมัครงาน

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ/จ้าง ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ (๑๒๔๘) สังกัดสาขาภาคใต้ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ (๑๒๔๘) สังกัดสาขาภาคใต้ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่ง นักวิจัย ๕ (๐๒๑๗) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่งนักวิจัย ๕ (๐๒๑๗) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-