รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักวิจัย ๕ หรือตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดวุฒิกำกับตำแหน่งเป็นปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ เป็นพนักงานทดลองงานหรื

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ (๐๒๖๔) สังกัดกลุ่มการผลิต ๑ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งเภสัชกร ๕ (๐๒๖๔) สังกัดกลุ่มการผลิต ๑ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่ง นักการตลาด ๕ สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง นักการตลาด ๕ (๐๕๑๗) (๐๐๘๙) (๐๗๔๒) (๐๒๔๙) (๐๒๔๒) แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ สังกัดหน่วยงาน ในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ จำนวน ๑๑ อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-