รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน จำนวน 2 คน (00026) (00027) สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-