รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกลุ่มงานวัตถุดิบสมุนไพร กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือต่ำกว่านี้ เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (2278)(2279) (สัญญาจ้างไม่เกิน 22 เดือน) สังกัดกลุ่มงานวัตถุดิบสมุนไพร กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-