รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักวิจัย ๕ หรือตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดวุฒิกำกับตำแหน่งเป็นปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ เป็นพนักงานทดลองงานหรื

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งเภสัชกร ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่ง นักการตลาด ๕ สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด ๕ (๐๒๔๒)(๐๒๔๙)(๐๕๑๗)(๐๗๔๒)แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่ง นักบัญชี ๔ สังกัดหน่วยงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน

องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักบัญชี ๔ (๐๔๕๕)(๐๖๖๖)สังกัดหน่วยงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัดหน่วยงานในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการ

องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัดหน่วยงานในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-