รับสมัครงาน

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างฯ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ/จ้าง ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักวิจัย ๕ หรือตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดวุฒิกำกับตำแหน่งเป็นปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านช่าง (เพศชาย) สังกัดแผนกยาเม็ด ๓ กองเภสัชกรรม ๓ ฝ่ายผลิตยา

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านช่าง (เพศชาย) สังกัดแผนกยาเม็ด ๓ กองเภสัชกรรม ๓ ฝ่ายผลิตยา จำนวน ๒๗ คน มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-