รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในโรงงานผลิตยารังสิต ๑

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง ๑ ปี) สังกัดหน่วยงานในโรงงานผลิตยารังสิต ๑ (ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม สาขารังสิตคลอง ๑๐) จำนวน ๔๔ คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในฝ่ายผลิตยา

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านช่าง เพศชาย เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง ๒ ปี) สังกัดหน่วยงาน ในฝ่ายผลิตยา จำนวน ๑๓ คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงาน ตำแหน่ง เภสัชกร ๕ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ (๑๙๕๘)(๑๗๓๕)(๒๔๕๓)(๒๓๔๐)(๒๔๔๘)(๒๐๗๙) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม สาขารังสิตคลอง ๑๐) จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-