รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง วิศวกร ๔ และเจ้าหน้าที่งานบริหาร ๔ สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-