รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย ๕ และวิศวกร ๔ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางด้านเภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ และวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย ๕ และวิศวกร ๔ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๓ และช่างเขียนแบบ ๓ สังกัดหน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๓ และช่างเขียนแบบ ๓ สังกัดหน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-