รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-