โครงการ Let's Go...Agent วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562

          กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนจัดอบรมสัมมนาด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ผู้แทนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR Agent) ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมี CG&CSR Agent เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสียสละช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเภสัชกรรม โดยสร้างเป็นเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมด้าน CG & CSR  เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

          กิจกรรมประกอบด้วย
1. ดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
2. ดูงานเรือนจำกลางนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. อบรมเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยเภสัชกรหญิง วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากร
4. อบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR เป็นวิทยากร