กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 3

          องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม "สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 3" ตามโครงการสานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ นั้น เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ประกอบด้วย การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
         การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะพร้อมที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคม