มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2562 จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  องค์การเภสัชกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานั้นต้องเป็นที่ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนดีและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามที่กำหนด