มอบเกียรติบัตรโครงการ "คนดี ศรี อภ."

องค์การเภสัชกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมที่ทำความดี อาทิ เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562