ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "คุ้ทค่าทุกนาที ทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ให้เ้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่เป็นกระทรวงคุณธรรม (MOPH Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา