Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าวและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
โครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

โครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Succ…

06/ก.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success”โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา...

มีต่อ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัช…

03/ก.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม และให้ความรู้เรื่องวัคซีนโดย นายวิทยา สุวรรณวงศ์ ผู้จัดการโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม  

มีต่อ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัช…

21/ส.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อดีตผู้ปฎิบัติงานได้มีโอกาสมาพบปะกับเพื่อนร่วมงานในอดีตและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของอดีตผู้ปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจเอกซ์เรย์ปอด การบรรยายเรื่อง สร้าสุขให้ชีวิต พิชิตสุขภาพดี โดย อาจารย์พนม ปีย์เจริญ การบรรยายเรื่อง การใช้สมุนไพร โดย เภสัชกรพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และกิจกรรมสันทนาการ มีอดีตผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกว่า 200 คน

มีต่อ
จัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2”

จัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท…

08/ส.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่รับทุนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กับองค์การเภสัชกรรม                กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำนิสิต/นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรมทำกิจกรรมต่าง...

มีต่อ
จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ในโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (รุ่นที่ 1)

จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ป…

07/ส.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" (รุ่นที่ 1) เพื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยครั้งนี้จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 อบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ...

มีต่อ
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสภาสัง…

07/ส.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมนำโดย ภญ.ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรม "สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561" ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมถึงสนับสนุนก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ชาม เพื่อเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนยาตำราหลวง จำนวน 200...

มีต่อ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสั…

25/ก.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี ณ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มีผู้เข้ารับบริหารกว่า 400 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจก…

25/ก.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน              

มีต่อ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัช…

25/ก.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  

มีต่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)  จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่…

25/ก.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

               วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5 (สระบุรี) จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)” โดยนำนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสารักษ์ต้นไม้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ...

มีต่อ
มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเรือยาง จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเรือยาง จำนวน…

24/ก.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

       เมื่องวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ในการจัดซื้อเรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ โดย ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบ และนายพงษ์ธร แก้วผลึก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ...

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช

องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโก…

31/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิ…

31/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561  และองค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม  เพื่อให้โรงเรียนรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนองพระราชดำริในอนาคต จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่     ...

มีต่อ
รับสมัคร "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2561"

รับสมัคร "โครงการ GPO อาสาทำความดี …

17/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ดาวน์โหลดประกาศ  

มีต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยควา…

03/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ) <<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>

มีต่อ
ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต”

ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์…

02/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต" โดยให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  "ภาพถ่ายที่สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโครงการ"  นั้น ขณะนี้ได้ผลการประกวดดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีณา เปลี่ยนทัพ นักบัญชี 4 แผนกบัญชีต้นทุนผลิตยา กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญาน์กานต์ ปิณฑวรรธนะ เภสัชกร 5 แผนกทดสอบ กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา  เอกอุดมสุข พนักงานชำนาญงาน 7 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   รางวัลชมเชย...

มีต่อ
มอบยาและเวชภัณฑ์มอบให้แก่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ)

มอบยาและเวชภัณฑ์มอบให้แก่คามิลเลียน โซเซ…

20/เม.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย นางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานของกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ณ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ) ทั้งนี้ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ อาทิ ยาลดกรดในกระเพาะ เจลล้างมือ ยาบรรเทาอาการปวด เป็นต้น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุยากไร้   

มีต่อ
เปิดแคมเปญ &quot;ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ&quot; และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูม…

09/เม.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน...

มีต่อ